Trašu dienests
Trašu dienests (telpa Nr.21) izsniedz:
  • Tehniskos noteikumus;
  • Rakšanas atļaujas (Pirmdiena - Ceturtdiena no 8:00 līdz 9:30)

Projektu un topogrāfiju saskaņošana:

Pirmdiena, trešdiena no 14:00 līdz 16:00  
Arhīva materiālu izsniegšana:
Pirmdiena, trešdiena no 14:00 līdz 16:00
Lai saņemtu tehniskos noteikumus, sekretariātā jāiesniedz:
  1. Iesniegums tehnisko noteikumu saņemšanai.
  2. Rīgas pilsētas būvvaldes izsniegts jaunbūvējamā vai rekonstruējamā objekta plānošanas un arhitektūras uzdevums.
  3. Izraksts no Rīgas pilsētas zemesgrāmatas par tehnisko noteikumu pieprasītāja īpašuma tiesībām.
  4. Zemes robežu plāns.
  5. Būvniecības ieceres skice.
  6. Apakšzemes komunikāciju uzmērījumu topogrāfiskais plāns mērogā 1:500 (nepieciešamības gadījumā 1:250), kas izsniegts ne vēlāk kā 1 gadu pirms tehnisko noteikumu pieprasīšanas.