Paziņojums par iepirkumu
Publicēts mājaslapā: 05.06.2018.
Iepirkuma identifikācijas numurs: RG 2018/07/M
Iepirkuma veids: Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā.
Līguma priekšmets: Metāla izstrādājumu (sagataves) piegāde
Līguma apjoms: Atbilstoši iepirkuma nolikumā un tehniskajā specifikācijā noteiktajam apjomam.
Līguma izpildes vieta: Rīga
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 18. gada 18. jūnijs, plkst. 16:00
Nolikums (datnes):
Nosaukums, reģistrācijas numurs: Rīgas pašvaldības aģentūra “Rīgas gaisma”
Adrese: Brīvības iela 145, Rīga, LV-1012, Latvija
Kontaktpersona: Agris Sergejevs
Tālrunis: 67181212
Fakss: 67372080
E-pasts: Agris.Sergejevs@riga.lv; rg@riga.lv
Interneta adrese: www.rigasgaisma.lv
Jautājums: 1) Nolikuma punktos Nr. 5.4., 5.5 ir prasības: Mūsu noliktavā ir pastāvīga metālizstrādājumu aprite, proti, daļa no tiem tiek pārdota, savukārt to vietā tiek iegādāti jauni. Likumsakarīgi mainās arī atbilstošo metālizstrādājumu tehniskā dokumentācija, jo katram metālizstrādājumam ir savs unikāls ražotāja sertifikāts. Tāpat metālizstrādājumi noliktavā ir no dažādiem ražotājiem. Tādēļ, lai gan pretendents garantē atbilstošas kvalitātes un tehniskās specifikācijas metālizstrādājumu piegādi visa līguma darbības laikā, tomēr pretendents nespēja garantēt, ka šo izstrādājumu tehniskā dokumentācija būs tā pati, kas tika iesniegta konkursa ietvaros. Vai ir iespējams iesniegt konkursā tehnisko dokumentāciju metālizstrādājumiem, kas šobrīd atrodas noliktavas krājumos?
Atbilde: Jā, pretendenti var un ir jāiesniedz to izstrādājumu tehniskā dokumentācija, kuri tiek piedāvāti konkrētajā iepirkumā. Attiecīgi, pretendents, var norādīt, ka tehniskā dokumentācija var mainīties, atkarībā no laika gaitā iepirkto materiālu izcelsmes vietas.
Būtiski, lai materiāli, kuri tiks piegādāti līguma izpildes gaitā, atbilstu tam, kas tika piedāvāts iepirkumā.
Atbilde publicēta: 12.06.2018
Jautājums: 2) Lūdzu, apstiprināt tērauda loksnes biezumu – 6 mm: Tehniskās specifikācijas 1.4. punktā norādīts: 1.4. Tērauda loksne K/V 6mm K/V 6mm; Savukārt punktā 2.8 norādīti 2 mm: 2.8.Tērauda loksne 2,0x1500x6000
Atbilde: Apstiprinām, ka iepirkuma nolikuma tehniskās specifikācijas 1.4.punkjtā un 2.8.punktā norādītās tērauda loksnes biezums ir 6mm.
2.8.punktā ieviesusies tehniska kļūda (2,0x1500x6000), pareizi jābūt - 6,00x1500x6000. Sagatavojot piedāvājumu, lūdzam ņemt vērā šeit minēto precizējumu.
Atbilde publicēta: 12.06.2018
Jautājums: 3) Lūgums norādīt minimālo viena pasūtījuma apjomu un aptuveno pasūtījumu biežumu. Piemēram, minimālais pasūtījuma apjoms – 500 kg, vidēji 1 reizi mēnesī. Bez dotās informācijas nav iespējams aprēķināt piegādes izmaksas un mums nāksies norādīt nosacīti augstāku piegādes cenu.
Atbilde: Nav iespējams paredzēt konkrētu apjomu mēnesī nepieciešamajam materiālu daudzumam. RPA “Rīgas gaisma” paredzētos materiālus izmanto, lai saviem spēkiem izgatavoto apgaismojuma infrastruktūrai nepieciešamos elementu, kas atkarīgs no bojājumu skaita. Līdz ar to nav iespējams noteikt precīzu pasūtījuma apjomu vienā mēnesī. Iepirkuma nolikumā norādītais apjoms ir ņemts vērā izvērtējot iepriekšējo gadu pieredzi, ņemot vērā gada laikā nepieciešamo materiālu daudzumu.
Atbilde publicēta: 12.06.2018
Jautājums: 4) Vai ir iespējams nenorādīt finanšu piedāvājumā summu ar PVN? Tā kā šobrīd Latvijā, veicot metālizstrādājumu tirdzniecību ir spēkā PVN likuma 143.4 pants (5).
Atbilde: Vēršam uzmanību uz to, ka iepirkumā, lai salīdzinātu iesniegtos piedāvājumus, tiks vērtēta piedāvātā cena bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN), kā to paredz Publisko iepirkumu likums. Līdz ar to finanšu piedāvājumā PVN ir tikai informatīvs raksturs un līguma izpildes gaitā tas tiks piemērots atbilstoši spēkā esošajai likumdošanai.
Atbilde publicēta: 12.06.2018
Iepirkuma identifikācijas numurs: RG 2018/07/M
Iepirkuma veids: Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā.
Lēmuma pieņemšanas
vai līguma slēgšanas datums:
21.06.2018
Līguma priekšmets: Metāla izstrādājumu (sagataves) piegāde
Līguma apjoms: Atbilstoši iepirkuma nolikumā un tehniskajā specifikācijā noteiktajam apjomam.
Līguma summa (bez PVN): 14740,20 eur bez PVN
Lēmuma pamatojums: Piedāvājums atbilst izvirzītajām prasībām un ir ar zemāko cenu.
IUB publicēšanas datums: 22.06.2018
Datnes:
Nosaukums, reģistrācijas numurs: SIA "ELKO", reģ. nr. 40003002094
Adrese: Apiņu iela 7, Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, LV-2111, Latvija
Tālrunis: 67728028
Fakss: 67728729
E-pasts: elko@elkosia.lv