Paziņojums par iepirkumu
Publicēts mājaslapā: 01.08.2017.
Iepirkuma identifikācijas numurs: RG 2017/06/M
Iepirkuma veids: Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā.
Līguma priekšmets: Zemsprieguma kabeļu montāžas skapju piegāde
Līguma apjoms: Iepirkums pārtraukts.
Līguma izpildes vieta: Rīga
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 17. gada 18. augusts, plkst. 16:00
Nolikums (datnes):
Nosaukums, reģistrācijas numurs: Rīgas pašvaldības aģentūra “Rīgas gaisma”, PVN reģ. Nr. LV90001747396
Adrese: Brīvības iela 143/145, Rīga, LV-1012, Latvija
Kontaktpersona: Agris Sergejevs
Tālrunis: 67105914; 67037664
Fakss: 67372080
E-pasts: rg@riga.lv
Interneta adrese: www.rigasgaisma.lv
Grozījumu datums: 22.08.2017
Iemesls: Iepirkums pārtraukts.
Apraksts: Iepirkums tika izsludināts atbilstoši Publisko iepirkumu likumam 9.panta prasībām. Savukārt Publisko iepirkumu likumam 9.panta pirmā daļa nosaka, ja publiskas piegādes līguma vai publiska pakalpojuma līguma paredzamā līgumcena ir 10000 euro vai lielāka, bet mazāka par 42000 euro, pasūtītājs veic iepirkumu šajā pantā noteiktajā kārtībā.
Pretendentu piedāvātās cenas ir 48947,00 euro un 77630,00 euro bez PVN ievērojami pārsniedz attiecīgajai iepirkuma procedūrai pielaujamo cenu diapazonu.
Ņemot vērā iepriekš minēto, iepirkuma komisija, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 9.panta piecpadsmito daļu, kas nosaka, ka pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkumu un neslēgt iepirkuma līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums, nolēma pārtraukt iepirkumu un izsludināt jaunu iepirkuma procedūru, atbilstoši Publisko iepirkumu likuma prasībām.
Iepirkuma identifikācijas numurs: RG 2017/06/M
Iepirkuma veids: Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā.
Lēmuma pieņemšanas
vai līguma slēgšanas datums:
22.08.2017
Līguma priekšmets: Zemsprieguma kabeļu montāžas skapju piegāde
Līguma apjoms: Iepirkums pārtraukts.
Līguma summa (bez PVN): Iepirkums pārtraukts.
Lēmuma pamatojums: Piedāvājums atbilst izvirzītajām prasībām un ir ar zemāko cenu.
IUB publicēšanas datums: 22.08.2017
Datnes:
Nosaukums, reģistrācijas numurs: ---, reģ. nr. ---
Adrese: ---, ---, ---, ---
Tālrunis: ---
Fakss: ---
E-pasts: ---
Interneta adrese: ---
Papildus informācija: ---