Paziņojums par iepirkumu
Publicēts mājaslapā: 01.08.2017.
Iepirkuma identifikācijas numurs: RG 2017/05/M
Iepirkuma veids: Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā.
Līguma priekšmets: Koku zaru izzāģēšana un zaru apgriešana RPA „Rīgas gaisma” apkalpošanā esošo elektroiekārtu aizsardzības zonā
Līguma apjoms: Atbilstoši iepirkuma dokumentos noteiktajam apjomam
Līguma izpildes vieta: Rīga
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 17. gada 17. augusts, plkst. 16:00
Nolikums (datnes):
Nosaukums, reģistrācijas numurs: Rīgas pašvaldības aģentūra “Rīgas gaisma”, PVN reģ. Nr. LV90001747396
Adrese: Brīvības iela 143/145, Rīga, LV-1012, Latvija
Kontaktpersona: Agris Sergejevs
Tālrunis: 67105914; 67037664
Fakss: 67372080
E-pasts: rg@riga.lv
Interneta adrese: www.rigasgaisma.lv
Iepirkuma identifikācijas numurs: RG 2017/05/M
Iepirkuma veids: Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā.
Lēmuma pieņemšanas
vai līguma slēgšanas datums:
02.10.2017
Līguma priekšmets: Koku zaru izzāģēšana un zaru apgriešana RPA „Rīgas gaisma” apkalpošanā esošo elektroiekārtu aizsardzības zonā
Līguma apjoms: Iepirkums izbeigts bez rezultāta.
Līguma summa (bez PVN): Iepirkums izbeigts bez rezultāta.
Lēmuma pamatojums: Pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības ir konstatēti nodokļu parādi lēmuma pieņemšanas dienā. Pārējo pretendentu peidāvātās cenas ievērojami pārsniedz ieprikuma realizācijai paredzētos finanšu līdekļus.
IUB publicēšanas datums: 03.10.2017
Datnes: