Paziņojums par iepirkumu
Publicēts mājaslapā: 24.04.2017.
Iepirkuma identifikācijas numurs: 2017/01/AK
Iepirkuma veids: Atklāts konkurss
Līguma priekšmets: Viena jauna kravas pašizkrāvēja ar manipulatoru iegāde
Līguma apjoms: Atbilstoši konkursa nolikumam
Līguma izpildes vieta: Rīga
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 17. gada 6. jūnijs, plkst. 10:00
Nolikums (datnes):
Nosaukums, reģistrācijas numurs: Rīgas pašvaldības aģentūra “Rīgas gaisma”, PVN reģ. Nr. LV90001747396
Adrese: Brīvības iela 143/145, Rīga, LV-1012, Latvija
Kontaktpersona: Agrita Klinklāva-Dimante
Tālrunis: 67012042
Fakss: 67372080
E-pasts: agrita.klinklava-dimante@riga.lv
Interneta adrese: www.rigasgaisma.lv
Jautājums: Atklāta konkursa „Viena jauna kravas pašizkrāvēja ar manipulatoru iegāde” ( id.Nr.RG 2017/01/AK) nolikuma (turpmāk – Atklāta konkursa nolikums) 4. sadaļā “IESNIEDZAMIE DOKUMENTI” 4.1.4.punktā noteikts, ka Pretendentam jāiesniedz: “oficiāls dokuments (izziņa), kas apliecina, ka pretendents, kurš iesniedz piedāvājumu konkursā ir piedāvāto preču oficiālais pārstāvis, kuru izgatavotājs vai ražotājs ir oficiāli pilnvarojis pārstāvēt savas intereses”. Vai Pasūtītājs ar piedāvātām precēm saprot kravas šasiju un manipulatoru?
Atbilde: Jā, Pasūtītājs ar piedāvātām precēm saprot kravas šasiju un manipulatoru.
Atbilde publicēta: 16.05.2017
Jautājums: Vai Pasūtītājs pieļauj, ka preču piegādātājs nav kravas šasijas un manipulatora ražotāju pārstāvis vienā uzņēmuma personā?
Atbilde: Jā, Pasūtītājs pieļauj, ka preču piegādātājs nav kravas šasijas un manipulatora ražotāju pārstāvis vienā uzņēmuma personā.
Atbilde publicēta: 16.05.2017
Jautājums: Vai Pasūtītājs pieļauj, preču piegādes nodrošināšanai piesaistīt apakšuzņēmēju ?
Atbilde: Pasūtītājs pieļauj, ka pretendents, lai nodrošinātu preču piegādi, piesaista apakšuzņēmēju.
Atbilde publicēta: 16.05.2017
Jautājums: Vai Pasūtītājs pieļauj kravas šasijas un manipulatora pārstāvju atsevišķi iesniegtus apliecinājumus, kuru izgatavotāji vai ražotāji ir oficiāli pilnvarojuši pārstāvēt savas intereses iepirkuma procedūrā ?
Atbilde: Jā, Pasūtītājs pieļauj, ka kravas šasijas un manipulatora pārstāvji, kurus preces izgatavotāji vai ražotāji ir oficiāli pilnvarojuši pārstāvēt savas intereses iepirkuma procedūrā, katrs atsevišķi iesniegs Atklāta konkursa nolikuma 4.1.4.punktā norādīto apliecinājumu.
Atbilde publicēta: 16.05.2017
Jautājums: Atklāta konkursa nolikuma 6. sadaļas “TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS” 6.4.punktā noteikts, ka “Pretendentam piedāvājumā ir jānorāda paredzamais preču piegādes laiks, skaitot no līguma noslēgšanas dienas”, 10.sadaļa “LĪGUMS” 10.4.punktā Pasūtītājs ir norādījis “Paredzamais izgatavošanas un piegādes termiņš - 5 (pieci) kalendārie mēneši, skaitot no līguma parakstīšanas dienas”, bet Atklāta konkursa nolikuma 2.pielikumā “TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA” (turpmāk – TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA” 83.punktā ir nosacījums “Piegādes laiks visam komplektam (automašīna, manipulators) - ne vairāk kā 5 mēneši. Vai Pasūtītājs, atbilstoši Atklāta konkursa nolikuma 6.4. punktam, pieļauj garāku paredzamo preču piegādes laiku, skaitot no līguma noslēgšanas dienas, nekā norādīts Atklāta konkursa nolikuma 10.4. punktā un TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS 83.punktā?
Atbilde: Nē, Pasūtītājs vēlas, lai prece tiktu piegādāta piecu kalendāro mēnešu laikā, skaitot no līguma parakstīšanas dienas.
Atbilde publicēta: 16.05.2017
Jautājums: Vai Pasūtītājs, atbilstoši Atklāta konkursa nolikuma 6.4.punktam un 8.1.punktam, kurš nosaka vērtēšanas kritēriju - piedāvājumu ar zemāko cenu, uzskatīs par atbilstošu Pretendenta piedāvājumu ar garāku piegādes laiku un, Pretendenta piedāvājums netiks atzīts par neatbilstošu Atklāta konkursa nolikumā izvirzītajām pretendentu atlases prasībām un tehniskajām specifikācijām ?
Atbilde: Ja iesniegtajā pretendenta piedāvājumā tiks norādīts preces piegādes laiks garāks par pieciem kalendārajiem mēnešiem, skaitot no līguma parakstīšanas dienas, Pasūtītājs noraidīs šādu piedāvājumu.
Atbilde publicēta: 16.05.2017
Jautājums: Vai Pasūtītājs atzīs par atbilstošu TEHNISKO PIEDĀVĀJUMU, ja pretendents iesniegs tehniskos dokumentus un brošūras oriģinālvalodā, kā pielikumus dokumentiem, lai atbilstoši Atklāta konkursa nolikuma 6.5.punktam Pasūtītājs varētu pārliecināties par tehniskajā piedāvājumā sniegtās informācijas atbilstību faktiski piedāvātajai precei ?
Atbilde: Saskaņā ar Atklāta konkursa nolikuma 1.7.3.punktu, tehniskajiem dokumentiem un brošūrām ražotāja oriģinālvalodā jābūt pievienotiem pretendenta apliecinātiem atbilstošiem tulkojumiem valsts valodā. Tulkojuma apliecinājums jānoformē saskaņā ar Atklāta konkursa nolikuma 1.7.4.punktā noteiktajām prasībām.
Atbilde publicēta: 16.05.2017
Jautājums: Vai Pasūtītājs atzīs par atbilstošu TEHNISKO PIEDĀVĀJUMU, ja tiks iesniegtas kravas šasijas un manipulatora ražotāju tehniskās specifikācijas, kā pielikumi dokumentiem, lai atbilstoši Atklāta konkursa nolikuma 6.5. punktam Pasūtītājs varētu pārliecināties par tehniskajā piedāvājumā sniegtās informācijas atbilstību faktiski piedāvātajai precei ?
Atbilde: Pasūtītājs atzīs par atbilstošu TEHNISKO PIEDĀVĀJUMU, ja kravas šasijas un manipulatora ražotāju tehniskajām specifikācijām ražotāja oriģinālvalodā, saskaņā ar Atklāta konkursa nolikuma 1.7.3.punktu,būs pievienoti pretendenta apliecināti atbilstoši tulkojumiem valsts valodā.
Atbilde publicēta: 16.05.2017
Jautājums: Vai Pasūtītājs atzīs par atbilstošu TEHNISKO PIEDĀVĀJUMU, ja Pretendents iesniegs pierādījumus, ka tas ir spējīgs nodrošināt, piegādātā kravas pašizkrāvēja un manipulatora tehnisko apkopi, remontu un nepieciešamo rezerves daļu piegādi, piesaistot apakšuzņēmēju – kravas šasijas pārstāvi, kurš ir atbilstoši normatīvo aktu prasībām licencēts, sertificēts vai citādā veidā autorizēts ražotāja preču piegādātājs ?
Atbilde: Pasūtītājs atzīs par atbilstošu TEHNISKO PIEDĀVĀJUMU, ja Pretendents iesniegs pierādījumus, ka tas ir spējīgs nodrošināt, piegādātā kravas pašizkrāvēja un manipulatora tehnisko apkopi, remontu un nepieciešamo rezerves daļu piegādi, piesaistot apakšuzņēmēju – kravas šasijas pārstāvi, kurš ir atbilstoši normatīvo aktu prasībām licencēts, sertificēts vai citādā veidā autorizēts ražotāja preču piegādātājs un/ vai manipulatora, ja tas ir cita ražotāja, pārstāvi kurš ir atbilstoši normatīvo aktu prasībām licencēts, sertificēts vai citādā veidā autorizēts ražotāja preču piegādātājs
Atbilde publicēta: 16.05.2017
Jautājums: Vai, balstoties uz sniegto informāciju Atklāta konkursa nolikuma 6. sadaļas “TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS” 6.6.punktā par kravas pašizkrāvēju un kravas sedlu vilcēju ar manipulatoru un TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS 22.punktā prasīto kravas kasti, Pretendentam ir jāpiedāvā kravas sedlu vilcējs vai pašizkrāvējs ar kravas kasti ?
Atbilde: Atklāta konkursa nolikuma Atklāta konkursa nolikuma 6. sadaļas “TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS” 6.6.punktā un TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS 22.punktā kļūdaini ir norādīts “sedlu vilcējs”. Pretendentam ir jāpiedāvā pašizkrāvējs ar kravas kasti, nevis sedlu vilcējs.
Atbilde publicēta: 16.05.2017
Jautājums: Lūdzu norādīt kravas kastes izmērus, bortu augstumu, atveramo bortu skaitu, manipulatora novietojumu attiecībā pret kravaskasti un kabīni.
Atbilde: Kravas kastes izmēri:
garums – 1800-2800mm
platums – 2400-2600mm
bortu augstums - nemazāks par 400mm
atveramo bortu skaits - 3
Atbilde publicēta: 16.05.2017
Jautājums: Lūdzu norādīt sedlu vilcēja sedlu nepieciešamo augstumu.
Atbilde: Skatīti atbildi uz 10.jautājumu.
TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS” 6.6.punktā un TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS 22.punktā kļūdaini ir norādīts “sedlu vilcējs”. Pretendentam ir jāpiedāvā pašizkrāvējs ar kravas kasti, nevis sedlu vilcējs.
Atbilde publicēta: 16.05.2017
Jautājums: Vai Pasūtītājs atzīs par atbilstošu TEHNISKO PIEDĀVAJUMU, ja Pretendents iesniegs piedāvājumā, kravas auto ar garāku riteņu bāzi, nekā Pasūtītājs ir noradījis TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJS 11.punktā - Riteņu bāze mm, robežās no 3300 -3400mm , bet attiecīgais auto nepārsniegs Pasūtītāja prasības TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS 12.punktā - Garums mm, ne vairāk kā 6 500 mm un TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS 20.punktā - kravas auto apgriešanās rādiuss m, ne lielāks kā 15,5 m , ja šo izmaiņu rezultātā netiks ietekmēta kravas automašīnas manevrēt spēja pilsētas un bez ceļu apstākļos? Nosakot prasību Riteņu bāzi mm, robežās no 3300 līdz 3400 mm, Pasūtītājs ir nepamatoti ierobežojis Pretendenta piedalīšanos izziņotajā konkursā uz vienādiem noteikumiem ar citu nozarē darbojošos pretendentu, kura rīcībā ir konkrēts ražotājs ar unikālu kravas auto šasiju, kura nepārprotami ir aprakstīta TEHNISKĀJĀ SPECIFIKĀCIJĀ, un šī konkrētā riteņu bāze 4x4 kravas auto ir viena no tehniskajām prasībām, kuru neizpilda neviens cits ražotājs.
Atbilde: Nē, jo riteņu bāzes garums tika pieņemts balstoties uz iepriekšējo pieredzi analoga transporta līdzekļa izmantošanā saspiestos apstākļos (šauras ielas, blīvi novietoti stāvoši transporta līdzekļi).
Atbilde publicēta: 16.05.2017
Jautājums: Vai Pasūtītājs atzīs par atbilstošu TEHNISKO PIEDĀVĀJUMU, ja Pretendents iesniegs piedāvājumā, kravas auto ar priekšējā un aizmugurējā slīpuma pārvarēšanas leņķis - 27° ? Nosakot prasību Priekšējā un aizmugurējā slīpuma pārvarēšanas leņķis 35°, Pasūtītājs ir nepamatoti ierobežojis Pretendenta piedalīšanos izziņotajā konkursā uz vienādiem noteikumiem ar citu nozarē darbojošos pretendentu, kura rīcībā ir konkrēts ražotājs ar unikālu kravas auto šasiju, kura nepārprotami ir aprakstīta TEHNISKĀJĀ SPECIFIKĀCIJĀ. Šis konkrētais slīpuma pārvarēšanas leņķi 35° ir viena no Pasūtītāja izvirzītajām tehniskajām prasībām , kuru neizpilda neviens cits ražotājs.
Atbilde: Nē, Pasūtītājs neatzīs par atbilstošu TEHNISKO PIEDĀVĀJUMU Atklāta konkursa nolikuma prasībām, ja Pretendenta TEHNISKAJĀ PIEDĀVĀJUMĀ tiks norādīts kravas auto ar priekšējā un aizmugurējā slīpuma pārvarēšanas leņķis – 27. Transporta līdzeklis tiks ekspluatēts vietās ar sarežģītu reljefu un šis parametrs ir ļoti nozīmīgs.
Atbilde publicēta: 16.05.2017
Jautājums: Vai Pasūtītājs atzīs par atbilstošu TEHNISKO PIEDĀVĀJUMU, ja Pretendents iesniegs piedāvājumā kravas auto ar manuālās pārnesumkārbas pārnesumu skaitu atpakaļgaitā 4 (četri).
Atbilde: Nē, Pasūtītājs neatzīs par atbilstošu TEHNISKO PIEDĀVĀJUMU Atklāta konkursa nolikuma prasībām, ja Pretendents norādīs piedāvājumā kravas auto ar manuālās pārnesumkārbas pārnesumu skaitu atpakaļgaitā 4 (četri), jo transporta līdzeklis tiks ekspluatēts vietās ar sarežģītu grunti lielgabarīta un liela svara kravu pārvietošanai un šis parametrs ir ļoti nozīmīgs.
Atbilde publicēta: 16.05.2017
Jautājums: Vai Pasūtītājs atzīs par atbilstošu TEHNISKO PIEDĀVĀJUMU, ja Pretendents iesniegs piedāvājumā kravas auto ar manuālu ātrumu pārslēgšanas sistēmu?
Atbilde: Nē, Pasūtītājs neatzīs par atbilstošu TEHNISKO PIEDĀVĀJUMU Atklāta konkursa nolikuma prasībām, ja Pretendents norādīs piedāvājumā kravas auto ar manuālu ātrumu pārslēgšanas sistēmu, jo elektrohidrauliska vai elektropneimatiska ātrumu pārslēgšanassistēma ievērojami atvieglo lielgabarīta transporta līdzekļa vadītāja darbu (tiks izmantota piekabe), kas ir svarīgi blīvas kustības apstākļos pilsētā, kā arī novērš transmisijas elementu bojāšanas risku.
Atbilde publicēta: 16.05.2017
Jautājums: Vai Pretendentam ir jāparedz iespēja ka, pēc kravas auto piegādes Pasūtītājam, tam radīsies vajadzība papildus aprīkot jau piegādāta kravas auto transmisiju ar papildus pazeminošo ātrumu grupu?
Atbilde: Jā, Pretendentam ir jāparedz iespēja ka, pēc kravas auto piegādes Pasūtītājam, tam radīsies vajadzība papildus aprīkot jau piegādāta kravas auto transmisiju ar papildus pazeminošo ātrumu grupu, jo nepieciešamības gadījumā (lietojot piekabi ar savādākiem tehniskajiem parametriem nekā tie ir RPA “Rīgas gaisma” lietošanā esošai piekabei), jānodrošina nepieciešamos kustības parametrus darbam ar piekabi.
Atbilde publicēta: 16.05.2017
Jautājums: Kādam nolūkam, Pasūtītāja kravas transporta līdzeklim jābūt aprīkotam ar komunālā aprīkojuma montāžas plāksni?
Atbilde: Lai būtu iespēja uzstādīt dažāda veida komunālo aprīkojumu.
Atbilde publicēta: 16.05.2017
Jautājums: Kādu papildaprīkojumu Pasūtītājs ir paredzējis lietot savām vajadzībām?
Atbilde: Paredzēts uzstādīt vibroblieti (grunts blīvēšanai pēc tranšejas aizbēršanas), sniega lāpstu, mehānisko birsti.
Atbilde publicēta: 16.05.2017
Jautājums: Vai Pasūtītājs ir paredzējis lietot hidrauliski piedzenamu papildus aprīkojumu, montējamu uz Priekšējās montāžas plāksnes ?
Atbilde: Jā, Vai Pasūtītājs ir paredzējis lietot hidrauliski piedzenamu papildus aprīkojumu, montējamu uz Priekšējās montāžas plāksnes.
Atbilde publicēta: 16.05.2017
Jautājums: Vai Pasūtītajam ir zināms cik būs nepieciešamas hidrauliskās līnijas ar izvadiem uz Priekšējo montāžas plāksni?
Atbilde: Pasūtītajam būs nepieciešamas sešas hidrauliskās līnijas ar izvadiem uz Priekšējo montāžas plāksni.
Atbilde publicēta: 16.05.2017
Jautājums: Vai Pasūtītajam ir zināmi nepieciešamo ātro savienojumu izmēri hidrauliskiem izvadiem ?
Atbilde: Nepieciešamo ātro savienojumu izmēri hidrauliskiem izvadiem, atbilstoši ISO 16028, ir 1/2 izmērs.
Atbilde publicēta: 16.05.2017
Jautājums: Vai Pasūtītājs atzīs par atbilstošu TEHNISKO PIEDĀVĀJUMU, ja Pretendents iesniegs piedāvājumā kravas auto ar trumuļu bremzēm, kas paredzētas smagiem ceļa apstākļiem?
Atbilde: Nē, Pasūtītājs neatzīs par atbilstošu TEHNISKO PIEDĀVĀJUMU par atbilstošu Atklāta konkursa nolikumam, ja Pretendents iesniegs piedāvājumā kravas auto ar trumuļu bremzēm, kas paredzētas smagiem ceļa apstākļiem, jo disku bremžu efektivitāte ir lielāka kā trumuļu bremzēm, kas ir svarīgi, jo transporta līdzeklis tiks izmantots piekabes un smagsvara kravas pārvadājumiem blīvas kustības apstākļos.
Atbilde publicēta: 16.05.2017
Jautājums: Lūdzam Pasūtītājam sniegt vairāk informāciju par pārvietošanos un braukšanu apvidus apstākļos Rīgas pilsētas teritorijā, kur nepieciešamas speciāli piemērotas pašattīrošas disku bremzes ?
Atbilde: Transporta līdzeklis tiks izmantots apgaismes tīklu izbūvē parka zonās un vietās ar sarežģītu grunti, piemēram, Lucavsalā - gruntī ar augstu gruntsūdens līmeni (ūdens sastopams 0,5m zem zemes virsmas, Purvciemā (grunts ar lielu kūdras saturu, ir bijuši gadījumi ar specializētā transporta līdzekļa iegrimšanu 0,9m dziļumā), Grīziņkalnā un Dzegužkalnā (ļoti stāvs reljefs). Tuvāko gadu laikā ir paredzēts būvēt apgaismojuma tīklus piebraucamajos ceļos Bolderājas karjeram un tā tiešā apkārtnē (zona ar smalku smilti un ļoti sarežģītu reljefu)).
Atbilde publicēta: 16.05.2017
Jautājums: TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS 29.1.punktā noteikta prasība - Kabīne izgatavota no kompozīta šķiedras materiāla. Vai Pasūtītājs atzīs par atbilstošu TEHNISKO PIEDĀVĀJUMU, ja Pretendents iesniegs piedāvājumā kravas auto ar metāla kabīni?
Atbilde: Nē, Pasūtītājs neatzīs par atbilstošu TEHNISKO PIEDĀVĀJUMU Atklāta konkursa nolikumam, ja Pretendents norādīs piedāvājumā kravas auto ar metāla kabīni. Pasūtītāja autotransporta ekspluatācijas pieredze pilsētas apstākļos rāda, ka pilsētā agresīvā vidē ekspluatējamie transporta līdzekļi ir pakļauti pastiprinātai korodēšanai (ielu apstrāde ar pretslīdes maisījumiem ziemas apstākļos), tādēļ kompozīta šķiedras materiāla izmantošana vadītāja kabīnes izgatavošanā ir svarīgs nosacījums.
Atbilde publicēta: 16.05.2017
Jautājums: Vai Pasūtītājs atzīs par atbilstošu TEHNISKO PIEDĀVĀJUMU, ja Pretendents iesniegs piedāvājumā hidraulisko manipulatoru , kura virsmas pirms krāsošanas metode nebūs veikta ar elektroķīmisko virsmas apstrādes metodi, bet ar videi draudzīgāku metodi, kurā netiks izmantotas toksiskas vielas un smagie metāli?
Atbilde: Nē, Pasūtītājs neatzīs TEHNISKO PIEDĀVĀJUMU par atbilstošu Atklāta konkursa nolikumam, ja Pretendents norādīs piedāvājumā hidraulisko manipulatoru, kura virsmas pirms krāsošanas metode nebūs veikta ar elektroķīmisko virsmas apstrādes metodi, bet ar videi draudzīgāku metodi, kurā netiks izmantotas toksiskas vielas un smagie metāli.
Pasūtītāja autotransporta ekspluatācijas pieredze pilsētas apstākļos rāda, ka pilsētā agresīvā vidē ekspluatējamie transporta līdzekļi ir pakļauti pastiprinātai korodēšanai (ielu apstrāde ar pretslīdes maisījumiem ziemas apstākļos), kā arī šīs manipulatora daļas tiek pakļautas mehāniskai iedarbībai ar izrietošiem krāsojuma bojājumiem, tādēļ manipulatora virsmas pirms krāsošanas sagatavošana ar elektroķīmisko virsmas apstrādes metodi ir svarīgs nosacījums.
Atbilde publicēta: 16.05.2017
Jautājums: TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS 50.punktā noteikta prasība - Paceļamais svars pie 6,3 m izlices kg, ne mazāks kā - 3 100 kg. Vai tā ir minimāla celtspēja ar rotatoru un greiferu vai bez tiem, vai minimālā celtspēja tikai ar āķi?
Atbilde: Tā ir minimālā celtspēja tikai ar āķi.
Atbilde publicēta: 16.05.2017
Jautājums: TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS 61.8.punktā noteikta prasība – manipulatora darbības ātruma un apgaismojuma vadība no pults. Vai tas jāsaprot, ka apgaismojuma vadība no tālvadības pults vienkārši "ieslēgt un izslēgt", t.i. sakumā ieslēgt apgaismojumu un pēc tam strādāt?
Atbilde: Lai izpildītu TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS 61.8.punktā noteikto prasību, Pretendentam TEHNISKAJĀ PIEDĀVĀJUMĀ jānorāda iespēja ieslēgt un izslēgt apgaismojumu ar tālvadības pults palīdzību.
Atbilde publicēta: 16.05.2017
Jautājums: TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS 67.punktā noteikta prasība - manipulators aprīkots ar strēles ģeometrijas kontroles sistēmu. Vai tā ir domāta strēles deformācijas kontrole vai cik daudz strēles posmu tiek izbīdīti?
Atbilde: Lai izpildītu TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS 67.punktā noteikto prasību, Pretendentam TEHNISKAJĀ PIEDĀVĀJUMĀ jānorāda iespēja kontrolēt strēles izvirzījumu.
Atbilde publicēta: 16.05.2017
Jautājums: TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS 75.punktā noteikta prasības - manipulatora virsmas, pirms krāsošanas sagatavošana ar elektroķīmisko virsmas apstrādes metodi. Vai virsmas apstrādei ir domāta galvaniska vai kāda cita metode?
Atbilde: Lai izpildītu TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS 75.punktā noteikto prasību, Pretendentam TEHNISKAJĀ PIEDĀVĀJUMĀ jānorāda manipulatora virsmas apstrāde ar galvanisko metodi.
Atbilde publicēta: 16.05.2017
Iepirkuma identifikācijas numurs: 2017/01/AK
Iepirkuma veids: Atklāts konkurss
Lēmuma pieņemšanas
vai līguma slēgšanas datums:
06.07.2017
Līguma priekšmets: Viena jauna kravas pašizkrāvēja ar manipulatoru iegāde
Līguma apjoms: Atbilstoši konkursa nolikumam
Līguma summa (bez PVN): 242000,00 EUR
Lēmuma pamatojums: Piedāvājums atbilst izvirzītajām prasībām un ir ar zemāko cenu.
IUB publicēšanas datums: 15.07.2017
Datnes:
Nosaukums, reģistrācijas numurs: SIA "Unimotors Latvia", reģ. nr. 40003889644
Adrese: Lielkastaņi, Dreiliņi, Stopiņu novads, LV-2130, Latvija
Tālrunis: 67512590
Fakss: 67512594
E-pasts: unimotors@unimotors.lv
Interneta adrese: www.unimotors.lv