Sākums

Rīgas pilsētas apgaismojuma tīklu ekspluatē un apsaimnieko 1947.gadā dibinātais uzņēmums “Rīgas Gaisma”. Kopš 2004.gada „Rīgas Gaisma” ir Rīgas pašvaldības aģentūra, kas savā darbībā rīkojas saskaņā ar Publisko aģentūru likumu, Rīgas pašvaldības aģentūras “Rīgas gaisma” nolikumu un pārvaldes līgumu. Aģentūras galvenais uzdevums ir Rīgas pašvaldības īpašumā esošo pilsētas ceļu (ielu), laukumu, parku un citu objektu ārējās apgaismošanas tīklu ekspluatācija, remonts un to kvalitatīvo rādītāju uzlabošana.

Kopā Rīgā ir 1510 izgaismotas ielas, parki, skvēri, dzīvojamie masīvi. Aģentūra “Rīgas gaisma” apkalpo vairāk kā 44 tūkst. gaismas punktus (kopējā uzstādītā jauda 7500 kW), 34 tūkst. balstus, 1760 km kabeļus un gaisa vadu līnijas, ap 4 tūkst. elektriskos sadales punktus. Aģentūra apkalpo arī 46 Rīgā uzstādītos elektriskos pulksteņus. Aģentūrā strādā 150 darbinieki.

Kopš 2011. gada  Rīgas pašvaldības aģentūras “Rīgas gaisma”  eksplutācijā ir Rīgas pašvaldības īpašumā esošie vairāk, kā 300 luksoforu objektu.


Minēto uzdevumu veikšanai Aģentūra savā darbībā izmanto 52 autotransporta vienības, no tām 31 ir speciālie transporta līdzekļi (auto pacēlēji, kā arī 3 mobilās kabeļu bojājumu noteikšanas laboratorijas).