Publisko pakalpojumu izcenojumi

RPA "Rīgas gaisma", sniegto publisko pakalpojumu cenrādis: