datu aizsardzība

Informācija par personas datu apstrādi, ko veic Rīgas pašvaldības aģentūra “Rīgas gaisma”

Personas datu apstrādes pārzinis

Rīgas pilsētas pašvaldība, Rīgas pašvaldības aģentūra “Rīgas gaisma” (turpmāk – Pārzinis), adrese: Brīvības iela 145, Rīga, LV-1013, elektroniskā pasta adrese: rg@riga.lv

Personas datu aizsardzības speciālists

Rīgas domes Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju un drošības centrs, adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, elektroniskā pasta adrese: dac@riga.lv.

 Datu apstrāde personas datu subjekta pieprasīto pakalpojumu – projektēšanas tehnisko noteikumu sagatavošanas, projektu tehniskās dokumentācijas saskaņošanas, rakšanas atļauju un atzinumu par objektu nodošanu ekspluatācijā - sniegšanas mērķiem.

Mērķis personas datu apstrādei

Minētās funkcijas izpilde.

Apstrādes juridiskais pamats

Pārzinim tiesību aktos noteikto juridisko pienākumu izpilde t.i., 19.08.2014. MK noteikumi Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, 01.10.2017. “Būvniecības likums”; 16.12.2015. Latvijas energostandarts LEK002 “Elektroietaišu tehniskā ekspluatācija”; 15.03.2017. Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.106 “Rīgas transporta būvju aizsardzības noteikumi”.

 

Apstrādes mērķis un nolūki

Klienta identificēšana, pakalpojuma nodrošināšana, līgumu sagatavošana un noslēgšana, iebildumu izskatīšana, norēķinu administrēšana.

Personas datu kategoriju apraksts

Personas vārds, uzvārds, personas kods, kontaktinformācija,  adrese, e-pasts, informācija par piederošo nekustamo īpašumu un cita informācija.

Iespējamie personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas

Fiziskas personas, pilnvarotās personas.

Laika posms, cik ilgi personas dati tiks glabāti

Personas dati tiek glabāti ne ilgāk kā 10 gadus.

Sekas, kādas var būt gadījumos, kad persona nesniegs savus datus

Netiks sniegts pakalpojums.

Datu avoti

Personu (datu subjektu) iesniegumi, Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēma, Valsts vienotā datorizētā zemesgrāmata, Iedzīvotāju reģistrs, Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs LURSOFT un citi.

Datu apstrāde notiek

Rīgas domes vienotajās informācijas sistēmās: KAVIS, RDLIS, HORIZON u.c.

 Informējam, ka Jums kā datu subjektam ir tiesības:

1)         pieprasīt Pārzinim piekļūt Jūsu kā datu subjekta apstrādātajiem personas datiem, lūgt neprecīzo personas datu labošanu vai dzēšanu, iesniedzot pamatojumu Jūsu lūgumam, likumā noteiktajos gadījumos lūgt Jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu, kā arī iebilst pret apstrādi;

2)         iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā.

Pamats: Vispārīgā datu aizsardzības regula ((ES) 2016/679 GDPR) spēkā no 25.05.2018.