EKII projekti

Rīgas pašvaldības aģentūra “Rīgas Gaisma” ir uzsākusi divu projektu īstenošanu Emisiju kvotu izsoles instrumenta “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām” ietvaros.

 Projekta “Viedo tehnoloģiju ieviešana Rīgas pilsētas apgaismojuma sistēmā” ar id.nr. EKII-3/21 ietvaros ir plānota esošo 2716 nātrija apgaismes objektu nomaiņa uz LED apgaismes objektiem, kas aprīkoti ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām - individuāliem kustības sensoriem un 3 automobiļu plūsmas kontroles sistēmām.

 

Projekta īstenošana nodrošinās šādus rezultātus:

  • Elektroenerģijas ekonomija 1 540 934,45 kWh gadā;

  • Oglekļa dioksīda emisiju samazinājums 167 961 kg CO2/gadā;

  • Oglekļa dioksīda emisijas samazinājuma efektivitātes rādītājs 0,1189 kg CO2 gadā/eiro.

 

Projekta plānotās kopējās izmaksas ir 2 668 774,79. Emisiju kvotu izsoles instrumenta finansējums 1 411 583,36 eiro.

 

Projekta  "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, ieviešot viedās pilsētvides tehnoloģijas Rīgas apgaismojuma sistēmā" ar id.nr. EKII-3/20 ietvaros ir plānota esošo 1718 nātrija apgaismes objektu nomaiņa uz LED apgaismes objektiem, kas aprīkoti ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām - individuāliem kustības sensoriem un 2 automobiļu plūsmas kontroles sistēmām.

 

Projekta īstenošana nodrošinās šādus rezultātus:

  • Elektroenerģijas ekonomija 610 227,35 kWh gadā;

  • Oglekļa dioksīda emisiju samazinājums 242 260,3 kg CO2/gadā;

  • Oglekļa dioksīda emisijas samazinājuma efektivitātes rādītājs 0,3109 kg CO2 gadā/eiro.

 

Projekta plānotās kopējās izmaksas ir 1 270 985,69. Emisiju kvotu izsoles instrumenta finansējums 735 280,98 eiro.

 

Abu projektu īstenošanas rezultātā tiks ieviestas un demonstrēras viedās pilsētvides tehnoloģijas publiskajā ielu apgaismojumā, veicināta drošība pilsētas ielās, samazināts elektroenerģijas patēriņš un siltumnīcefekta gāzu emisijas vidē.